• Поделиться:
  • 0
  • 45
document category image

Incorporating Task-Specific Structural Knowledge into CNNs for Brain Midline Shift Detection

Maxim Pisov, Mikhail Goncharov,Nadezhda Kurochkina,Sergey Morozov,Victor Gombolevsky,Valeria Chernina,Anton Vladzymyrskyy, Ksenia Zamyatina, Anna Cheskova,Igor Pronin, Michael Shifrin,Mikhail Belyaev
Incorporating Task-Specific Structural Knowledge into CNNs for Brain Midline Shift Detection. International Workshop on Interpretability of Machine Intelligence in Medical Image Computing. 24 October 2019. DOI